Profile

Personal Profile

Website: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mikachan

About me: สิ่งมีชีวิตหนึ่ง ไม่สามารถระบุสายพันธ์ได้ รักของสวยของงามเป็นชีวิตจิตใจ ถ้าวันไหนของงามๆไม่ตกถึงท้องจะกลายร่าง........